ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายสิริพงษ์  เพชรเมืองเก่า 5/7 34 04/06/2014 5 4 1/2014 ราชการ ไป ร.ด.
2 นายวัศพล  สีนวล 5/7 11 04/06/2014 5 4 1/2014 ราชการ ไป ร.ด.
3 นายโชติพงษ์  วาลมนตรี 5/7 7 04/06/2014 5 4 1/2014 ราชการ ไป ร.ด.
4 นายวัชรินทร์  โสดอน 5/7 6 04/06/2014 5 4 1/2014 ราชการ ไป ร.ด.
5 นายอนุสรณ์  น้อยเมือง 5/7 1 04/06/2014 5 4 1/2014 ราชการ ไป ร.ด.
พิมพ์