ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายพัฒธวี  กองศรี 5/6 40 03/11/2014 1 3 2/2014 ราชการ
2 นายอนุกูล  ก้อนทอง 5/6 39 03/11/2014 1 3 2/2014 ราชการ
3 นายนที  จำปาแก้ว 5/6 36 03/11/2014 1 3 2/2014 ราชการ
4 นายธนากร  โม้รักษา 5/6 5 03/11/2014 1 3 2/2014 ราชการ
5 นายมานพ  ขมโคกกรวด 5/6 4 03/11/2014 1 3 2/2014 ราชการ
6 นายพีรพรรณ  สีเหลืองนอก 5/6 3 03/11/2014 1 3 2/2014 ราชการ
7 นายพัฒธวี  กองศรี 5/6 40 17/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
8 นายอนุกูล  ก้อนทอง 5/6 39 17/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
9 นายธนากร  โม้รักษา 5/6 5 17/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
10 นายพีรพรรณ  สีเหลืองนอก 5/6 3 17/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
11 นายพีรพรรณ  สีเหลืองนอก 5/6 3 09/06/2014 5 5 1/2014 ราชการ
พิมพ์