ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.วนารินทร์  เพ็งวงษา 5/5 37 06/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
2 นายธนโชติ  พลเขต 5/5 1 06/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
พิมพ์