ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายพร้อมพูน  จินาย 5/3 19 26/06/2014 7 3 1/2014 ราชการ
2 นายพร้อมพูน  จินาย 5/3 19 25/06/2014 7 3 1/2014 ราชการ
3 นายพร้อมพูน  จินาย 5/3 19 24/06/2014 7 3 1/2014 ราชการ
4 นายพร้อมพูน  จินาย 5/3 19 24/06/2014 5 5 1/2014 ราชการ
5 นายพร้อมพูน  จินาย 5/3 19 12/06/2014 6 5 1/2014 ราชการ
6 นายปณิธาน  ดีนาง 5/3 8 12/06/2014 6 5 1/2014 ราชการ
7 นายทศพร  บุตรสุรินทร์ 5/3 6 12/06/2014 6 5 1/2014 ราชการ
8 นายนิติพงษ์  จงหมวด 5/3 5 12/06/2014 6 5 1/2014 ราชการ
9 นายธีระสุภัค  ลองจำนงค์ 5/3 3 12/06/2014 6 5 1/2014 ราชการ
10 นายอิทธิพัทธ์  พันธุ์ศิลา 5/3 1 12/06/2014 6 5 1/2014 ราชการ
11 นายพร้อมพูน  จินาย 5/3 19 11/06/2014 2 5 1/2014 ราชการ
12 นายปณิธาน  ดีนาง 5/3 8 11/06/2014 2 5 1/2014 ราชการ
13 นายทศพร  บุตรสุรินทร์ 5/3 6 11/06/2014 2 5 1/2014 ราชการ
14 นายนิติพงษ์  จงหมวด 5/3 5 11/06/2014 2 5 1/2014 ราชการ
15 นายธีระสุภัค  ลองจำนงค์ 5/3 3 11/06/2014 2 5 1/2014 ราชการ
16 นายอิทธิพัทธ์  พันธุ์ศิลา 5/3 1 11/06/2014 2 5 1/2014 ราชการ
17 นายปณิธาน  ดีนาง 5/3 8 05/06/2014 6 4 1/2014 ราชการ
18 นายทศพร  บุตรสุรินทร์ 5/3 6 05/06/2014 6 4 1/2014 ราชการ
19 นายนิติพงษ์  จงหมวด 5/3 5 05/06/2014 6 4 1/2014 ราชการ
20 นายกฤษฎิ์  ศรีบอย 5/3 4 05/06/2014 6 4 1/2014 ราชการ
21 นายธีระสุภัค  ลองจำนงค์ 5/3 3 05/06/2014 6 4 1/2014 ราชการ
22 นายอิทธิพัทธ์  พันธุ์ศิลา 5/3 1 05/06/2014 6 4 1/2014 ราชการ
23 นายปณิธาน  ดีนาง 5/3 8 05/06/2014 3 4 1/2014 ราชการ
24 นายทศพร  บุตรสุรินทร์ 5/3 6 05/06/2014 3 4 1/2014 ราชการ
25 นายนิติพงษ์  จงหมวด 5/3 5 05/06/2014 3 4 1/2014 ราชการ
26 นายกฤษฎิ์  ศรีบอย 5/3 4 05/06/2014 3 4 1/2014 ราชการ
27 นายธีระสุภัค  ลองจำนงค์ 5/3 3 05/06/2014 3 4 1/2014 ราชการ
28 นายอิทธิพัทธ์  พันธุ์ศิลา 5/3 1 05/06/2014 3 4 1/2014 ราชการ
พิมพ์