ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายธีรพล  รีชมรัตน์ 5/2 9 06/06/2014 3 4 1/2014 ราชการ
2 นายกมลเทพ  อักษรนู 5/2 1 06/06/2014 3 4 1/2014 ราชการ
3 นายธีรพล  รีชมรัตน์ 5/2 9 05/06/2014 4 4 1/2014 ราชการ
4 นายกมลเทพ  อักษรนู 5/2 1 05/06/2014 4 4 1/2014 ราชการ
พิมพ์