ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ปิยะฉัตร  เกตุแก้ว 5/14 6 19/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ เข้าร่มอบรมผู้นำ
2 น.ส.ปิยะฉัตร  เกตุแก้ว 5/14 6 19/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ เข้าร่มอบรมผู้นำ
พิมพ์