ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายอนุพงศ์  ขันติวงษ์ 5/13 1 10/06/2014 6 5 1/2014 ราชการ
2 นายอนุพงศ์  ขันติวงษ์ 5/13 1 06/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
พิมพ์