ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ชลกานต์  มุทุกัณฑ์ 5/1 5 17/06/2014 3 6 1/2014 ราชการ
2 น.ส.ศศิธร  แก้วน่าน 5/1 43 05/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
3 น.ส.นันทราภรณ์  มะละเหลือง 5/1 42 05/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
4 นายดนุรุต  ไกรยัง 5/1 41 05/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
พิมพ์