ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายนิธิ  ตรีธัญญา 4/9 32 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
2 นายธณากร  ขำวุฒิ 4/9 9 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
3 นายธนชาติ  ชาติพหล 4/9 8 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
4 นายปางเทพ  เหล่าประเสริฐ 4/9 6 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
5 นายนิธิ  ตรีธัญญา 4/9 32 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
6 นายธณากร  ขำวุฒิ 4/9 9 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
7 นายธนชาติ  ชาติพหล 4/9 8 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
8 นายปางเทพ  เหล่าประเสริฐ 4/9 6 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
พิมพ์