ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายเฉลิมเกียรติ  เจริญทรัพย์ 4/8 16 19/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
2 นายอิศรา  มืดตา 4/8 4 18/06/2014 6 6 1/2014 ราชการ
3 นายภาณุ  ฝ้ายป่าน 4/8 9 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
4 นายนิติธร  ทองล้น 4/8 7 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
5 นายภาณุ  ฝ้ายป่าน 4/8 9 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
6 นายนิติธร  ทองล้น 4/8 7 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
พิมพ์