ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายวชิราช  สุรารักษ์ 4/7 12 19/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
2 น.ส.อนัญญา  จรรยา 4/7 4 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
3 น.ส.อนัญญา  จรรยา 4/7 4 18/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
4 น.ส.อนัญญา  จรรยา 4/7 4 06/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
พิมพ์