ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.จุฑามาศ  แซ่อึ้ง 4/6 7 18/06/2014 6 6 1/2014 ราชการ
2 น.ส.สุนิศา  มีพวก 4/6 11 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
3 น.ส.สุนิศา  มีพวก 4/6 11 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
พิมพ์