ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ตติยา  วงศ์พิพัฒน์ศิลป์ 4/5 6 18/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
2 น.ส.ตติยา  วงศ์พิพัฒน์ศิลป์ 4/5 6 18/06/2014 4 6 1/2014 ราชการ
3 น.ส.วณิชฌา  ศรีบุญจันทร์ 4/5 11 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
4 น.ส.ปิยธิดา  อุรากุล 4/5 9 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
5 น.ส.วณิชฌา  ศรีบุญจันทร์ 4/5 11 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
6 น.ส.ปิยธิดา  อุรากุล 4/5 9 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
7 น.ส.ณัฐธิญา  นิระพันธ์ 4/5 1 05/06/2014 1 5 1/2014 ราชการ
8 น.ส.ตติยา  วงศ์พิพัฒน์ศิลป์ 4/5 6 06/06/2014 2 4 1/2014 ราชการ
พิมพ์