ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.วิภาดา  ชื่นใจ 4/2 22 20/06/2014 3 7 1/2014 ราชการ
2 น.ส.วิภาดา  ชื่นใจ 4/2 22 19/06/2014 5 6 1/2014 ราชการ
3 น.ส.กาญจนา  ทัพซ้าย 4/2 2 05/06/2014 1 5 1/2014 ราชการ
พิมพ์