ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายภาณุวัฒน์  แก้วใส 4/12 22 19/06/2014 3 6 1/2014 ราชการ
2 นายภาณุวัฒน์  แก้วใส 4/12 22 19/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
พิมพ์