ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายปริชญา  สัตนาโค 4/10 12 18/06/2014 2 6 1/2014 ราชการ
2 นายปริชญา  สัตนาโค 4/10 12 18/06/2014 1 6 1/2014 ราชการ
พิมพ์