ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ช.ณัฐวัฒน์  โชติบุตร 3/8 50 03/11/2014 3 3 2/2014 ราชการ วอลเล่ย์บอล
2 ด.ช.ธนวุฒิ  อินทะพุทธ 3/8 49 03/11/2014 3 3 2/2014 ราชการ วอลเล่ย์บอล
3 ด.ช.เจษฎา  ดวงวิเศษ 3/8 47 03/11/2014 3 3 2/2014 ราชการ วอลเล่ย์บอล
4 ด.ช.ธีรพงษ์  วงษ์แพงศรี 3/8 46 03/11/2014 3 3 2/2014 ราชการ วอลเล่ย์บอล
5 ด.ช.จีระพงษ์  โพธิราช 3/8 45 03/11/2014 3 3 2/2014 ราชการ วอลเล่ย์บอล
6 ด.ช.กิตติชน  จรรยา 3/8 44 03/11/2014 3 3 2/2014 ราชการ วอลเล่ย์บอล
พิมพ์