ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ช.ญาณันธร  สินธุวา 3/5 39 13/06/2014 7 5 1/2014 ราชการ
2 ด.ช.จิณณวัตร  คำภา 3/5 15 13/06/2014 7 5 1/2014 ราชการ
3 ด.ช.ญาณันธร  สินธุวา 3/5 39 18/06/2014 3 6 1/2014 ราชการ
4 ด.ช.จิณณวัตร  คำภา 3/5 15 18/06/2014 3 6 1/2014 ราชการ
5 ด.ช.ญาณันธร  สินธุวา 3/5 39 06/06/2014 7 4 1/2014 ราชการ
6 ด.ช.พงศ์เพชร  พิทักษ์พงษ์ 3/5 16 06/06/2014 7 4 1/2014 ราชการ
7 ด.ช.จิณณวัตร  คำภา 3/5 15 06/06/2014 7 4 1/2014 ราชการ
พิมพ์