ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ญ.ดวงกมล  ดีนวล 3/11 18 15/07/2014 6 10 1/2014 ราชการ
2 ด.ญ.ดวงกมล  ดีนวล 3/11 18 15/07/2014 5 10 1/2014 ราชการ
พิมพ์