ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ญาณี  เยสูงเนิน 6/9 9 24/06/2014 1 7 1/2014 ลา
2 นายอรรถนนท์  บรรเทา 6/9 5 17/06/2014 1 6 1/2014 ลา
3 นายเมธาสิทธิ์  พรมลี 6/9 11 04/06/2014 3 4 1/2014 ลา
4 น.ส.ณัฐมล  คงโนนกอก 6/9 38 29/05/2014 3 3 1/2014 ลา
5 น.ส.ณัฐมล  คงโนนกอก 6/9 38 28/05/2014 1 3 1/2014 ลา
พิมพ์