ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายเอกราช  เตชะกำภู 6/8 45 30/06/2014 2 8 1/2014 ลา
2 นายเอกราช  เตชะกำภู 6/8 45 30/06/2014 4 7 1/2014 ลา
3 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 19/06/2014 4 6 1/2014 ลา
4 น.ส.จิดาภา  ไล่เขีย 6/8 35 29/05/2014 4 3 1/2014 ลา
5 น.ส.อุไรรัตน์  หงษ์ชุมแพ 6/8 31 29/05/2014 4 3 1/2014 ลา
6 น.ส.วิรัลยุพา  มณีแผลงทวีชัย 6/8 29 29/05/2014 4 3 1/2014 ลา
7 น.ส.ธิราลักษณ์  อุนาศรี 6/8 28 29/05/2014 4 3 1/2014 ลา
8 น.ส.กัญญาณัฐ  แจ้งทาษ 6/8 16 29/05/2014 4 3 1/2014 ลา
9 น.ส.วนิดา  ดัชถุยาวัตร 6/8 17 29/05/2014 2 3 1/2014 ลา
10 นายสหรัฐ  ยะโสธร 6/8 34 30/11/-0001 3 3 1/2014 ลา ป่วย
11 น.ส.วนิดา  ดัชถุยาวัตร 6/8 17 30/11/-0001 3 3 1/2014 ลา ป่วย
12 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 30/11/-0001 3 3 1/2014 ลา ป่วย
13 นายสหรัฐ  ยะโสธร 6/8 34 28/05/2014 4 3 1/2014 ลา
14 น.ส.วนิดา  ดัชถุยาวัตร 6/8 17 28/05/2014 4 3 1/2014 ลา
15 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 28/05/2014 4 3 1/2014 ลา
16 นายสหรัฐ  ยะโสธร 6/8 34 27/05/2014 4 3 1/2014 ลา
17 น.ส.วนิดา  ดัชถุยาวัตร 6/8 17 27/05/2014 4 3 1/2014 ลา
18 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 27/05/2014 4 3 1/2014 ลา
19 นายสหรัฐ  ยะโสธร 6/8 34 30/11/-0001 3 3 1/2014 ลา ป่วย
20 น.ส.วนิดา  ดัชถุยาวัตร 6/8 17 30/11/-0001 3 3 1/2014 ลา ป่วย
21 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 30/11/-0001 3 3 1/2014 ลา ป่วย
พิมพ์