ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายสุรพล  ถุงวิชา 6/7 41 04/07/2014 2 8 1/2014 ลา
2 น.ส.เกศินี  เรืองเจริญ 6/7 42 13/06/2014 2 5 1/2014 ลา
3 น.ส.มาริสา  ถิ่นถาน 6/7 20 04/06/2014 3 4 1/2014 ลา
4 น.ส.จารุวรรณ  ชัยบาง 6/7 14 04/06/2014 3 4 1/2014 ลา ไปงานศพญาติ
5 น.ส.มาริสา  ถิ่นถาน 6/7 20 04/06/2014 4 4 1/2014 ลา
6 น.ส.จารุวรรณ  ชัยบาง 6/7 14 04/06/2014 4 4 1/2014 ลา งานศพ
7 นายนฤบดี  ถนอมเงิน 6/7 16 30/05/2014 2 3 1/2014 ลา
พิมพ์