ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ศิริขวัญ  ศรีโยธา 6/6 41 19/06/2014 5 6 1/2014 ลา
2 นายเกษมสันต์  จวบโชค 6/6 12 19/06/2014 5 6 1/2014 ลา
3 น.ส.ศิริขวัญ  ศรีโยธา 6/6 41 19/06/2014 6 6 1/2014 ลา
4 นายเกษมสันต์  จวบโชค 6/6 12 19/06/2014 6 6 1/2014 ลา
5 น.ส.อาธิติญา  พาทองนาค 6/6 23 05/06/2014 6 4 1/2014 ลา
6 น.ส.อาธิติญา  พาทองนาค 6/6 23 05/06/2014 5 4 1/2014 ลา
7 น.ส.กาญจนา  แซงบุญนาง 6/6 3 29/05/2014 4 3 1/2014 ลา
พิมพ์