ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.อุไรพร  นะพะวาน 6/5 44 26/06/2014 2 7 1/2014 ลา
2 น.ส.กนกวรรณ  เงินดี 6/5 6 23/06/2014 5 7 1/2014 ลา
3 น.ส.กนกวรรณ  ชาวพงษ์ 6/5 40 05/06/2014 5 4 1/2014 ลา
4 น.ส.ทัณฑิกา  ศรีนาค 6/5 34 05/06/2014 5 4 1/2014 ลา
5 น.ส.ดลหทัย  จันทร์เพ็ญ 6/5 26 30/11/-0001 4 4 1/2014 ลา
6 น.ส.กรรลดา  ด่านขุนทด 6/5 30 28/05/2014 5 2 1/2014 ลา
7 น.ส.ศิริขวัญ  ยาปิ่น 6/5 39 30/11/-0001 4 3 1/2014 ลา
พิมพ์