ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.สุภัทรา  หนุนทันเจริญ 6/4 40 20/06/2014 2 6 1/2014 ลา
2 นายสุชาตรี  ศรีพรมมา 6/4 16 20/06/2014 2 6 1/2014 ลา
3 น.ส.สุตาภัทร  ตุ้มมี 6/4 10 20/06/2014 2 6 1/2014 ลา
4 น.ส.บุศรินทร์  ปลื้มใจ 6/4 5 20/06/2014 2 6 1/2014 ลา
5 น.ส.ปลื้มฤดี  ทินบุตร 6/4 2 20/06/2014 2 6 1/2014 ลา
6 น.ส.สุภัทรา  หนุนทันเจริญ 6/4 40 19/06/2014 2 6 1/2014 ลา
7 น.ส.ศิริวรรณ  ไพรเขียว 6/4 35 19/06/2014 2 6 1/2014 ลา
8 น.ส.สุตาภัทร  ตุ้มมี 6/4 10 19/06/2014 2 6 1/2014 ลา
9 น.ส.ทักษพร  ศรีสุด 6/4 33 04/06/2014 7 4 1/2014 ลา
10 นายณัฐวุฒิ  ตู้ดี 6/4 43 03/06/2014 1 4 1/2014 ลา
11 นายวัชรพล  กันหาเรียง 6/4 3 03/06/2014 1 4 1/2014 ลา
12 น.ส.กุลณัฐ  บรรเจิด 6/4 45 30/05/2014 2 3 1/2014 ลา
13 น.ส.ทักษพร  ศรีสุด 6/4 33 27/05/2014 2 2 1/2014 ลา
14 น.ส.ศุทธินี  เพชรเสถียร 6/4 1 27/05/2014 2 2 1/2014 ลา
พิมพ์