ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.พรรณเพียงเดือน  สุขทรัพย์กวิน 6/3 46 04/07/2014 5 8 1/2014 ลา
2 น.ส.จุฑารัตน์  คำถิน 6/3 38 04/07/2014 5 8 1/2014 ลา
3 น.ส.สุวิมล  ทันศึก 6/3 18 26/06/2014 5 7 1/2014 ลา
4 น.ส.สุวิมล  ทันศึก 6/3 18 26/06/2014 4 7 1/2014 ลา
5 น.ส.สุวิมล  ทันศึก 6/3 18 26/06/2014 3 7 1/2014 ลา
6 นายภูสิทธิ  โพธิ์นรินทร์ 6/3 31 20/06/2014 3 6 1/2014 ลา
7 น.ส.รุ่งนภา  แทนหา 6/3 13 20/06/2014 3 6 1/2014 ลา
8 น.ส.จุฑารัตน์  คำถิน 6/3 38 19/06/2014 4 6 1/2014 ลา
9 น.ส.จุฑารัตน์  คำถิน 6/3 38 19/06/2014 3 6 1/2014 ลา
10 น.ส.จุฑารัตน์  คำถิน 6/3 38 18/06/2014 5 6 1/2014 ลา
11 น.ส.กัญจนา  ศรีมงคล 6/3 14 18/06/2014 5 6 1/2014 ลา
12 นายภูสิทธิ  โพธิ์นรินทร์ 6/3 31 09/06/2014 6 5 1/2014 ลา
13 น.ส.พรรณเพียงเดือน  สุขทรัพย์กวิน 6/3 46 06/06/2014 3 4 1/2014 ลา
14 น.ส.กาญจนาพร  จองชัย 6/3 8 06/06/2014 3 4 1/2014 ลา
15 น.ส.สุวิมล  ทันศึก 6/3 18 30/05/2014 5 3 1/2014 ลา
16 น.ส.สุวิมล  ทันศึก 6/3 18 28/05/2014 5 3 1/2014 ลา
17 น.ส.กัญจนา  ศรีมงคล 6/3 14 27/05/2014 7 3 1/2014 ลา
พิมพ์