ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.กรกนก  ชาติเพียร 6/2 42 29/05/2014 3 3 1/2014 ลา
2 น.ส.ธิดาชนก  บุญมา 6/2 7 29/05/2014 3 3 1/2014 ลา
พิมพ์