ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.กิตติมา  อำคำ 6/12 7 18/06/2014 6 6 1/2014 ลา
2 น.ส.วังทรัพย์  ทับชา 6/12 20 10/06/2014 5 5 1/2014 ลา
3 น.ส.จุฑามาศ  คำพิมพ์ 6/12 6 10/06/2014 5 5 1/2014 ลา
4 นายสิงหราช  เวียงอินทร์ 6/12 1 10/06/2014 5 5 1/2014 ลา
5 นายศุภากร  ศรีนอก 6/12 11 09/06/2014 6 5 1/2014 ลา
พิมพ์