ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายจักราวุธ  แสงความเจริญ 6/11 3 19/06/2014 3 6 1/2014 ลา
2 น.ส.กัลยรักษ์  กองสี 6/11 29 09/06/2014 2 5 1/2014 ลา
3 น.ส.กัลยรักษ์  กองสี 6/11 29 05/06/2014 3 4 1/2014 ลา
4 น.ส.กัลยรักษ์  กองสี 6/11 29 03/06/2014 5 4 1/2014 ลา
5 น.ส.กมลทิพย์  เสิกภูเขียว 6/11 2 03/06/2014 5 4 1/2014 ลา
6 น.ส.พรชนก  ศรีภา 6/11 16 27/05/2014 6 3 1/2014 ลา
7 นายจักราวุธ  แสงความเจริญ 6/11 3 26/05/2014 3 2 1/2014 ลา
พิมพ์