ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.กัญยารัตน์  คงกะเรียน 6/10 39 10/06/2014 6 5 1/2014 ลา
2 น.ส.กนกวรรณ  พบขุนทด 6/10 36 10/06/2014 6 5 1/2014 ลา
3 น.ส.ศิริขวัญ  เตศิริ 6/10 25 10/06/2014 6 5 1/2014 ลา
4 น.ส.ยุวรรณดา  สมวงษา 6/10 7 10/06/2014 6 5 1/2014 ลา
5 น.ส.กมลวรรณ  บูรณะบัญญัติ 6/10 5 10/06/2014 6 5 1/2014 ลา
6 น.ส.กนกวรรณ  พบขุนทด 6/10 36 05/06/2014 3 3 1/2014 ลา
7 นายภาณุพงศ์  สุวรรณ 6/10 11 05/06/2014 3 3 1/2014 ลา
พิมพ์