ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.วรินทร  ศรีสิทธิ์ 6/1 43 01/07/2014 6 8 1/2014 ลา
2 นายสุภัทร  ปณิธานะรักษ์ 6/1 17 16/06/2014 7 6 1/2014 ลา
3 น.ส.ปรางตะวัน  เจริญเกียรติ 6/1 23 10/06/2014 2 5 1/2014 ลา
4 น.ส.ศุภกาญจน์  อ้วนผุย 6/1 30 30/05/2014 4 3 1/2014 ลา
5 น.ส.ศุภกาญจน์  อ้วนผุย 6/1 30 29/05/2014 1 3 1/2014 ลา
6 น.ส.ภัทราวรรณ  เจ็กภูเขียว 6/1 24 26/05/2014 7 3 1/2014 ลา
พิมพ์