ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.รุจิรา  อนุพันธ์ 5/9 30 23/06/2014 3 7 1/2014 ลา
2 นายพันธกานต์  คงสามสี 5/9 48 06/06/2014 5 4 1/2014 ลา
3 นายปฏิภาณ  ลาดทอง 5/9 47 30/05/2014 4 3 1/2014 ลา
4 นายโฆษิต  พลจอหอ 5/9 2 28/05/2014 3 3 1/2014 ลา
พิมพ์