ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.พิยดา  ศรีสมบูรณ์ 5/8 31 07/11/2014 2 3 2/2014 ลา
2 น.ส.พิมพ์อักษร  อาจหาญ 5/8 22 07/11/2014 2 3 2/2014 ลา
3 นายศุภมิตร  มาตราช 5/8 3 07/11/2014 2 3 2/2014 ลา
4 น.ส.พิยดา  ศรีสมบูรณ์ 5/8 31 06/11/2014 6 3 2/2014 ลา
5 น.ส.พิมพ์อักษร  อาจหาญ 5/8 22 06/11/2014 6 3 2/2014 ลา
6 นายสิทธิพงษ์  หงษ์ชุมแพ 5/8 18 06/11/2014 6 3 2/2014 ลา
7 นายศุภมิตร  มาตราช 5/8 3 06/11/2014 6 3 2/2014 ลา
8 นายสิทธิพงษ์  หงษ์ชุมแพ 5/8 18 16/06/2014 5 6 1/2014 ลา
9 น.ส.อมรพรรณ  จันโทศรี 5/8 7 16/06/2014 5 6 1/2014 ลา
10 นายภัคพล  วงษ์สุรไพฑูรย์ 5/8 17 16/06/2014 1 6 1/2014 ลา
11 นายภัคพล  วงษ์สุรไพฑูรย์ 5/8 17 05/06/2014 1 5 1/2014 ลา
12 น.ส.วิจิตร์ณาวรรณ  ยนศิริ 5/8 32 27/05/2014 1 3 1/2014 ลา
พิมพ์