ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.รัชนีกาญจน์  สังข์ทอง 5/7 8 28/05/2014 5 3 1/2014 ลา
2 น.ส.รัชนีกาญจน์  สังข์ทอง 5/7 8 30/11/-0001 2 3 1/2014 ลา
3 น.ส.รัชนีกาญจน์  สังข์ทอง 5/7 8 30/11/-0001 1 3 1/2014 ลา
4 นายสิริพงษ์  เพชรเมืองเก่า 5/7 34 28/05/2014 3 2 1/2014 ลา
5 นายสิริพงษ์  เพชรเมืองเก่า 5/7 34 28/05/2014 5 2 1/2014 ลา
6 นายสิริพงษ์  เพชรเมืองเก่า 5/7 34 22/05/2014 5 2 1/2014 ลา
พิมพ์