ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.จิรธิกานต์  พิมพ์ศรี 5/6 20 03/11/2014 1 3 2/2014 ลา
2 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 03/11/2014 1 3 2/2014 ลา
3 น.ส.ธนาพร  สิงห์ชา 5/6 15 03/11/2014 1 3 2/2014 ลา
4 น.ส.พัชราวรรณ  แวงอุบล 5/6 1 03/11/2014 1 3 2/2014 ลา
5 น.ส.ศิริวรรณ  สุขเกษม 5/6 34 13/06/2014 3 5 1/2014 ลา
6 น.ส.จิรธิกานต์  พิมพ์ศรี 5/6 20 13/06/2014 3 5 1/2014 ลา
7 น.ส.ศิริวรรณ  สุขเกษม 5/6 34 06/06/2014 6 4 1/2014 ลา
8 น.ส.จิราภรณ์  นาคเจริญ 5/6 19 06/06/2014 6 4 1/2014 ลา
9 น.ส.ศิริวรรณ  สุขเกษม 5/6 34 06/06/2014 3 4 1/2014 ลา
10 น.ส.จิราภรณ์  นาคเจริญ 5/6 19 30/05/2014 3 3 1/2014 ลา
11 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 27/05/2014 4 3 1/2014 ลา
12 น.ส.เมธาพร  ภูหนองโอง 5/6 30 27/05/2014 4 2 1/2014 ลา
พิมพ์