ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.อภิวรรณ  ใจประนพ 5/5 40 18/06/2014 1 6 1/2014 ลา
2 นายจิรพันธ์  โชคเจริญไพศาล 5/5 19 18/06/2014 1 6 1/2014 ลา
3 นายศักรินทร์  ยอดแก้ว 5/5 38 17/06/2014 1 6 1/2014 ลา
4 นายสุธีร์  พระภูมี 5/5 8 10/06/2014 1 5 1/2014 ลา
5 นายปิติพงษ์  พงภักดิ์ 5/5 6 10/06/2014 1 5 1/2014 ลา
6 น.ส.พิจิตรา  ผลจันทร์ 5/5 2 10/06/2014 1 5 1/2014 ลา
7 น.ส.วิชุดา  ขวัญถาวร 5/5 15 28/05/2014 7 3 1/2014 ลา ปวดท้อง
8 นายทัศนะ  แพงไทย 5/5 31 28/05/2014 7 2 1/2014 ลา
9 นายธนายุทธ  โถปั้น 5/5 30 28/05/2014 7 2 1/2014 ลา
พิมพ์