ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายธนกร  เจนรังสรรค์ 5/4 20 30/11/-0001 1 4 1/2014 ลา
2 น.ส.เจนจิรา  อินทร์แขน 5/4 10 05/06/2014 6 4 1/2014 ลา
3 นายธนกร  เจนรังสรรค์ 5/4 20 02/06/2014 1 4 1/2014 ลา
4 นายธนกร  เจนรังสรรค์ 5/4 20 30/11/-0001 1 4 1/2014 ลา
พิมพ์