ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ธนาพร  พันธะโคตร 5/3 39 03/06/2014 5 4 1/2014 ลา
2 น.ส.ขนิษฐา  คงสวัสดิ์ 5/3 11 30/05/2014 2 2 1/2014 ลา
3 น.ส.ขนิษฐา  คงสวัสดิ์ 5/3 11 30/11/-0001 5 2 1/2014 ลา
4 น.ส.ขนิษฐา  คงสวัสดิ์ 5/3 11 29/05/2014 6 3 1/2014 ลา
5 น.ส.ขนิษฐา  คงสวัสดิ์ 5/3 11 28/05/2014 2 3 1/2014 ลา
พิมพ์