ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.พัดชา  วรรณทุมมา 5/2 2 02/06/2014 7 4 1/2014 ลา
2 น.ส.จันนภา  เพ็ชรโยธา 5/2 39 05/06/2014 4 4 1/2014 ลา
3 น.ส.พัดชา  วรรณทุมมา 5/2 2 30/05/2014 3 3 1/2014 ลา
4 น.ส.จันนภา  เพ็ชรโยธา 5/2 39 29/05/2014 1 3 1/2014 ลา
5 น.ส.พรรณพิชชา  เสิกภูเขียว 5/2 24 29/05/2014 1 3 1/2014 ลา
6 น.ส.วริศพร  แสนอินต๊ะ 5/2 15 29/05/2014 1 3 1/2014 ลา
7 น.ส.อมรรัตน์  จันลี 5/2 44 29/05/2014 6 3 1/2014 ลา
8 น.ส.พรรณพิชชา  เสิกภูเขียว 5/2 24 29/05/2014 6 3 1/2014 ลา
9 น.ส.จันนภา  เพ็ชรโยธา 5/2 39 29/05/2014 2 3 1/2014 ลา
10 น.ส.พรรณพิชชา  เสิกภูเขียว 5/2 24 29/05/2014 2 3 1/2014 ลา
11 น.ส.วริศพร  แสนอินต๊ะ 5/2 15 29/05/2014 2 3 1/2014 ลา
12 น.ส.ธารทิพย์  ใจเมตตา 5/2 45 29/05/2014 7 3 1/2014 ลา
13 น.ส.สุทธิกานต์  ศิริวารินทร์ 5/2 38 29/05/2014 7 3 1/2014 ลา
พิมพ์