ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายกิดากร  มูลไชย 5/14 15 02/06/2014 3 4 1/2014 ลา
2 น.ส.รุจิรารัตน์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ 5/14 10 02/06/2014 3 4 1/2014 ลา
3 น.ส.สุทธิวรรณ  วาสนะสถิตย์ 5/14 2 02/06/2014 3 4 1/2014 ลา
พิมพ์