ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.พนิดา  แก้วพา 5/11 7 16/06/2014 1 6 1/2014 ลา
2 นายภานุพงษ์  หลักหมั่น 5/11 1 02/06/2014 5 4 1/2014 ลา
พิมพ์