ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ณัฐวดี  ดอนศรี 5/10 25 11/06/2014 3 5 1/2014 ลา
2 น.ส.ประติภา  สีหาหมื่น 5/10 22 11/06/2014 3 5 1/2014 ลา
3 น.ส.อาทิตยา  ภาษี 5/10 34 18/06/2014 3 6 1/2014 ลา
4 นายปฎิภาณ  คอนสูงเนิน 5/10 14 18/06/2014 3 6 1/2014 ลา
5 นายปฎิภาณ  คอนสูงเนิน 5/10 14 02/06/2014 4 4 1/2014 ลา
6 นายภานุวัฒน์  ทองล้น 5/10 3 29/05/2014 3 3 1/2014 ลา
7 น.ส.กัญญารัตน์  ทองลาด 5/10 30 28/05/2014 4 3 1/2014 ลา
พิมพ์