ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายจิรานุวัฒน์  ทองมูล 5/1 8 24/06/2014 3 7 1/2014 ลา
2 นายวุฒิภูมิ  มวลชัยภูมิ 5/1 35 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
3 นายญณากร  ม่วงคุ้ม 5/1 30 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
4 น.ส.กัญธิกา  ปัทถาพงษ์ 5/1 27 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
5 น.ส.เสาวณี  เหลาชุมแพ 5/1 26 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
6 นายสุทธิราช  ชาญณรงค์ 5/1 23 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
7 นายปิยณัฐ  นามแดง 5/1 14 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
8 น.ส.ณัฐริกา  ประเสริฐสังข์ 5/1 13 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
9 น.ส.ธิดาภรณ์  พรมแพง 5/1 12 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
10 นายธนวัฒน์  ป่าลั่นทม 5/1 9 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
11 น.ส.ณัฐฐาศิริ  ลีลา 5/1 3 03/06/2014 2 4 1/2014 ลา
12 น.ส.ณัฐฐาศิริ  ลีลา 5/1 3 03/06/2014 1 4 1/2014 ลา
13 นายพชรพุฒิ  ภครศักดิ์ชัย 5/1 31 28/05/2014 6 2 1/2014 ลา
พิมพ์