ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.สิริกาญจน์  อัครพูนพงศ์ 4/9 35 13/06/2014 3 5 1/2014 ลา
2 น.ส.สิริกาญจน์  อัครพูนพงศ์ 4/9 35 13/06/2014 2 5 1/2014 ลา
พิมพ์