ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.จิราภา  จันทร์เพ็ญ 4/8 8 03/06/2014 3 4 1/2014 ลา
2 น.ส.อนัญลักษณ์  น้อยธง 4/8 2 30/05/2014 6 3 1/2014 ลา
3 น.ส.กัญญาณัฐ  ธัญญาหาร 4/8 15 27/05/2014 1 2 1/2014 ลา ลาป่วย
พิมพ์