ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ชลธร  มาตรมนตรี 4/7 14 10/06/2014 7 5 1/2014 ลา
2 น.ส.นันท์นลิน  ฉิมมานิตย์ 4/7 8 03/06/2014 6 4 1/2014 ลา
3 น.ส.นันท์นลิน  ฉิมมานิตย์ 4/7 8 03/06/2014 5 4 1/2014 ลา
4 น.ส.นันท์นลิน  ฉิมมานิตย์ 4/7 8 03/06/2014 4 4 1/2014 ลา
5 น.ส.อารียา  ขุนน้อย 4/7 19 27/05/2014 3 3 1/2014 ลา
6 น.ส.อารียา  ขุนน้อย 4/7 19 27/05/2014 2 3 1/2014 ลา
พิมพ์