ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.มินตรา  ศรีทอง 4/6 3 25/06/2014 3 7 1/2014 ลา
2 น.ส.มินตรา  ศรีทอง 4/6 3 25/06/2014 2 7 1/2014 ลา
3 น.ส.มณีวรรณ  สุขเกษม 4/6 10 19/06/2014 5 6 1/2014 ลา
4 น.ส.มณีวรรณ  สุขเกษม 4/6 10 19/06/2014 4 6 1/2014 ลา
5 น.ส.สุนิศา  มีพวก 4/6 11 10/06/2014 3 5 1/2014 ลา
พิมพ์