ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ภาวิณี  เสิกภูเขียว 4/5 26 26/06/2014 3 7 1/2014 ลา
2 น.ส.ภาวิณี  เสิกภูเขียว 4/5 26 26/06/2014 2 7 1/2014 ลา
3 นายชนะชน  ราชเทียน 4/5 16 17/06/2014 7 7 1/2014 ลา
พิมพ์