ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายไชยวัฒน์  อ่อนอภัย 4/4 18 16/06/2014 7 6 1/2014 ลา
2 นายไชยวัฒน์  อ่อนอภัย 4/4 18 27/05/2014 7 3 1/2014 ลา ลาป่วย
พิมพ์