ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ภัทราภรณ์  ยิ่งสุขวัฒนา 4/3 7 17/06/2014 7 7 1/2014 ลา
2 น.ส.พรธีรา  รักขันแสง 4/3 4 12/06/2014 4 5 1/2014 ลา
3 น.ส.หทัยรัตน์  หิรัญวดี 4/3 20 05/06/2014 5 4 1/2014 ลา
4 น.ส.สุธาทิพย์  ค้ำจุน 4/3 21 03/06/2014 3 4 1/2014 ลา
5 น.ส.ประภาพร  คำจันทึก 4/3 14 03/06/2014 3 4 1/2014 ลา
พิมพ์